Onze thema’s

DORPSE KARAKTER 

De Onafhankelijke Partij Zundert staat in de eerste plaats voor behoud van het dorpse karakter van de verschillende dorpskernen. 

De verstening bij haar dorpen wil zij tegengaan en zorgen voor voldoende groen om hittestress te voorkomen, evenals voldoende waterafvoer via gronddrainage. 

De leefbaarheid moet gestimuleerd worden door het behoud van voorzieningen: middenstand, horeca en uitgaansmogelijkheden, sport en ontspanningsmogelijkheden naast een fraaie natuur, waar het ook goed recreëren is. 

Maar er dienen ook voldoende middelen van bestaan te zijn, zoals bedrijven en industriële activiteiten zodat inwoners hun boterham kunnen verdienen. 

Wij staan voor voldoende ondersteuning van het gemeenschapsgevoel. Dat je naast je vrienden, familie en kennissen ook terugvindt in vele verenigingen, culturele activiteiten zoals muziek- en toneelvoorstellingen, bibliotheken etc. 

De OPZ staat ervoor dat de luchtuitstoot beperkt wordt door reductie van fijnstof, stikstof en ammoniak. Wij willen dat de waterlopen steeds schoner worden en de oorspronkelijke vegetatie meer terugkomt door biodiversiteit te stimuleren om zo de flora en fauna te herstellen. 

Wij willen geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken maar toch regelmatig buitenactiviteiten stimuleren in de zomermaanden om tot een goede sfeerontwikkeling te komen. 

Voor de schooljeugd is het belangrijk dat de school in de wijk De Berk behouden blijft evenals voor de ouders, zoals bevestigd in de gehouden enquête. De school moet niet alleen behouden blijven vanwege de onveilige verkeersituatie die er zou ontstaan, wanneer er een drukke verkeersweg moet worden overgestoken, maar je haalt het hart uit deze wijk wanneer deze school niet op de huidige plek zou blijven. 

Bovendien moet de algemene verkeerssituatie sterk verbeterd worden door een zuidelijke verkeersontsluiting. Nu worden te veel straten erg belast en enkele straten zelfs overbelast. 

BEDRIJVENTERREIN: KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT 

Het begint allemaal met herschikking van taken door het RWB. 

In hun beleid zaten zoveel beleidsvoornemens dat er een discrepantie ontstond tussen hun versnipperde wensen en budget, dat dit niet reëel meer was. Bovendien zag het RWB met lede ogen aan dat grotere geldstromen van het Rijk naar Oost-Brabant ging. Met name de regio Eindhoven, dat zich explosief ontwikkelde. 

Als tegenpool concentreerde het RWB zich op een viertal aandachtsgebieden: Agrofood & Biobased, Maintenance en Logistiek waaruit speciaal voor Zundert het BCT zich kon ontwikkelen. We leven nu in een tijdperk dat de consument zich steeds meer bewust is van duurzaamheid, klimaat adaptatie c.q. uitstoot etc. Dus ligt het voor de hand dat nieuwe vestigers op het bedrijventerrein moeten voldoen aan de welstandsnormen en zullen ze niet ontkomen aan de eisen, zoals duurzaamheid en zonnepanelen. Dit is ook goed in de vergunningen te regelen. 

Kwaliteitsslag! 

Natuurlijk moet de infrastructuur optimaal zijn zoals bereikbaarheid, glasvezel, infrastructuur etc. Maar ook het ons gestolen bestuursakkoord ZVO moet snel ter hand worden genomen opdat de stroomwegen en erfontsluitingswegen niet langer overbelast worden. Hier komen we na de verkiezingen zeker op terug. Toch moet volgens OPZ snel een nieuw bedrijfsterrein met potentie ontwikkeld worden, die ook voldoet aan de maatschappelijke opgaven. Nu de bestaande industrieterreinen behoorlijk vollopen en slechts beperkte voorraad (8 HA) in de portefeuille zit. Maar kijk dan wel naar de locatie daar ontwikkeling van de Ambachten als uitbreiding niet de voorkeur heeft van OPZ. 

Wachten op inventarisatie van vraaggerichte behoeften eventueel met clustering in de komende 2 jaar leidt tot sterke vertragingen en een bedrijventerrein is niet binnen 1 tot 2 jaar gerealiseerd. Kom op voor het MKB, zodat zij snel kunnen doorgroeien. DUS kwantiteit èn Kwaliteit  

Bedrijven groter dan 5000 vierkante meter moeten regionaal afgestemd worden en rest is een lokale aangelegenheid. Ondanks dat wij ons in het merendeel van de ontwikkelingsstrategie kunnen vinden kan OPZ zich niet vinden in de bestuursopdracht bedrijventerreinen, daar het slechts inventarisaties zijn en het beschrijven van natuurlijke ontwikkelingen. Geen toekomstgericht integraal plan voor de nabij toekomst. 

OPENBAAR VERVOER (gedeelde mobiliteit) 

Men wil in 2023 het openbaar vervoer transformeren en komen tot een passend en hoogwaardig aanbod voor alle reizigers. 

Hoogwaardig betekent: In een netwerk goede aansluiting op het OV per spoor, waarbij er goede doorstroming is, beter comfort aangeboden wordt en reisinformatie bij de haltes en in het voertuig aanwezig is. 

Er komt een mobiliteits-hub op het traject van de directe lijndienst tussen stad en dorp; (een schakel in het netwerk die gepland staat op Stuivezand aan de Bredaseweg) van waaruit het vervoer verder gaat met buurtbus, hub- of halte-taxi tussen 7.00 en 19.00 uur. Dus flexibel en kleinschalig aanvullend vervoer. 

De doorstroomsnelheid heeft consequenties voor de toekomst. Dus zo min mogelijk hindernissen op de weg en een beter aangepaste snelheid. 

Daarom wil OPZ de Hub plannen in Klein-Zundert en verder afwikkelen via de rondweg. Busverkeer niet langer door de Veldstraat. Nu zijn er 120 busritten per dag door deze straat met pieken tijdens de fietsende schoolgang.  
De veiligheid voor de gebruikers is hier verre van optimaal. 

In de grote steden is een heel palet beschikbaar van openbaar vervoer, van deelfiets tot aan deelauto. Terwijl de parkeerkosten hoger worden en parkeerplaatsen bij nieuwbouw niet langer gegarandeerd worden. 
Een ontmoedigingsbeleid. 

Het belang van een eigen auto is met name groot op ons uitgebreide platteland om van en naar werk, ziekenhuis, huisarts en winkels te gaan. De mensen worden ouder en slechter ter been. 

Bovendien staat het openbaar vervoer op het platteland onder druk vanwege de afname van reguliere buslijnen en de kosten ervan zijn sterk gestegen, veel sterker dan de kosten voor de auto. 
Is het optuigen van een ander vervoersysteem zinvol voor Zundert??

OUDERENZORG 

Door de toenemende vergrijzing, marktwerking en veranderende wetgeving en een te kort aan zorgprofessionals zal de komende 5 – 10 jaar, komt onze ouderenzorg steeds meer onder spanning te staan. 

Ook is er een veranderend maatschappijbeeld te zien onder onze ouderen. Eén waarbij gezondheid, beleving, welzijn en mentale fitheid criteria zijn wat gevolgen heeft voor wonen, zorg en welzijn. 

Deze generatie heeft ook door het vrijer denken meer behoefte aan kunst, cultuur en verbinding maken met anderen, waarbij een “Knarrenhof” een aangepaste woonvorm kan zijn 

Het zorgen VÓÓR verandert dus in zorgen DÁT zij taken zolang mogelijk zelf kunnen doen en zelf regelen vanuit eigen kracht. Zij willen eigen regie houden. 

Dit heeft gevolgen voor het wonen. Zolang mogelijk thuis in een toekomstbestendige woning met hulp van de wijkverpleging en b.v. domotica. 

Via ”internet of things“ is veel mogelijk, van beeldtelefoon, hals-zender tot plaatsing van sensoren en 360 graden camera (vooral preventief bij vallen en uit bed komen). Dus eigenlijk een nieuw zorgconcept gecombineerd met innovatieve domotica, waarbij voor elke woonomgeving een virtueel verpleeghuis mogelijk is. 

De zelfstandig wonende bejaarde heeft ook meer behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsplek en gezondheidspunt, een sociale hotspot, waarbij koffie een praatje en hapje zeer kan ondersteunen 

Over de huidige somatische bejaarden-/verpleeghuizen (community denken). 
Zij hebben meer problemen, want ondanks dat er in de toekomst meer vergrijzing en meer zorgbehoefte is, blijft het zorgbudget gelijk. De extramuralisering wordt verder doorgevoerd en komt er een nadrukkelijke scheiding tussen wonen en zorg. En mogelijk komt er een verplicht label bij voor duurzaamheid. 
Kortom marktwerking en financiële uitdagingen om te komen tot verbetering van kwaliteit van zorg, behandeling en dienstverlening. 

Een sterk concept is essentieel, waarbij duidelijk moet zijn waar de organisatie voor staat. 

 • Waarom medewerkers en klanten voor die organisatie kiezen. 
 • Een tevreden medewerker die zich inzet voor de organisatie én klant. 
 • Extra aandacht voor verloop van processen met als doel tot tijdwinst te komen:  
  Verlopen verplichte (administratieve) processen optimaal? Bureaucratie moet worden voorkomen. 
  Welke maaltijdvoorziening (zelf koken of vers/kant en klaar)? 
  Taakverdelingen en slimme combinaties (al dan niet met vrijwilligers). 

TOP uitdagingen waar wij voor komen te staan. 

1. Kwaliteit: 

 • Kwaliteit voor de zorgaanbieder. Toegevoegde waarde met goed ingerichte processen. 
 • Kwaliteit voor de klant. Goede kwaliteit met keuzevrijheid van de klant en financiering achteraf. 
 • Kwaliteit zorgkantoren/zorgverzekeraars. Voor de klanttevredenheid is de klant het vertrekpunt en de klant beoordeelt het resultaat van de inspanningen. 
 • Kwaliteit van de markt. Deze moet aansluiten bij de behoeften, voorkeuren en mogelijkheden. Wat vinden zij belangrijk en wat kunnen/willen zij ervoor betalen. Kiezen voor speciale product-combinaties. 

2. Bekostiging en betaalbaarheid van het vastgoed en de zorg: 

 • Gelijkblijvend zorgbudget, extramuralisering, scheiden wonen en zorg. 
  Duurzaamheid, schaalgrootte. 

Grootste uitdaging. 
Hiervoor nodig is het drieluik: Zorgorganisatie, woningcoöperatie en gemeente. Samenwerking met intern en extern meerdere disciplines. 
Betrokkenheid klant, markt en zorg/cliënten (cliëntenraad). 
En last but not least iemand die nadrukkelijk verantwoordelijk is voor de concept-ontwikkeling 

3. Te kort aan zorgprofessionals: 

 • Processen met technologie intensiveren. 
  Bij de somatische bejaardenhuizen zie je dan ook steeds meer dat zij geleidelijk overgaan tot opnames van de psychogeriatrische patiënt tot dat het helemaal niet meer lukt zonder mantelzorger/vrijwilliger en dan komen zij gedwongen op de gesloten afdelingen. 
  Een fraai voorbeeld hiervan is de Nonnenkeshof in Zundert. 
  Denkbaar is dat dit ook kleinschalig mogelijk is in andere kernen. Zodat zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven  

Wijkkliniek voor de kwetsbare oudere. 
Door de enorme toeloop op de huisartsenposten en EHBO’s van ziekenhuizen van onze ouderen (door de dubbele vergrijzing), kan zo’n kliniek een goed alternatief zijn. 

 • Een gat wat wordt opgevuld tussen thuis, in het ziekenhuis en verpleeghuis. 
 • Onder verantwoordelijkheid van huisarts en wijkverpleegkundige. 
 • Wanneer het gaat om medische problemen en zelfredzaamheid. 
 • In een omgeving die uitnodigt tot bewegen en begeleiding naar huis. 
 • Revalidatie in kleinschalig centrum of na herstel O.K. 
 • Op basis van op te stellen herstelplannen 

GRONDBELEID 

Een belangrijk deel van de omgevingsvisie betreft de toekomstige landschappelijke inrichting in de gebiedsontwikkelingsgebieden. Tot nu toe in redelijke harmonie binnen deze gebieden met de inwoners ontwikkelt binnen bestaand beleid, voornamelijk in buitengebied. 

Een mooie start! Maar toekomstgerichte ontwikkelingen roepen vragen op. 

Waar komen de te bouwen woningen. Waar de groen aanleg/parken. De bedrijven moeten hun plek krijgen Waar de veeteelt/landbouw of natuur en de te projecteren wegen etc. Met andere woorden de hoeveelheid invloed op de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zijn uiterst relevant. Dit vereist een midden/lange termijnvisie, wat veel ergernis en ongewenste ontwikkelingen (en dus onnodig geld) kan voorkomen. 

Je hebt meer invloed op de kwaliteit en bepaalt het programma en tempo indien je als gemeentegronden in eigen beheer hebt. Nu is het meestal de projectontwikkelaar die de grond in bezit heeft en kun je met WRO alleen nog kader stellend zijn. Bij faciliterend grondbeleid (wegen en riolering) kun je alleen stimuleren via bestemmingsplannen. In elk geval gaat de prijs omhoog en dus komen er minder betaalbare woningen voor jongeren en zijn er minder starterswoningen te realiseren. Terwijl deze generatie het belangrijkst is om de continuïteit en de vitaliteit van onze gemeenschap te garanderen. 

Dus om de prijs te beheersen zal je meer in eigen beheer moeten bouwen door actieve grondpolitiek. Ook CPO bouwen, Tiny houses en zelfbouw zal makkelijker zijn evenals erfpacht. 

Juridische mogelijkheden hiertoe zijn: 

– Druk om grond in eigendom te krijgen via de aanvullingswet  
grondeigendom 

– Voorkeurswet, onteigeningswet. Hierbij is wel een afwegingskader nodig, waarin de kansen en risico’s bepaald worden voor de strategische verwervingen. 

Bovendien is nu echt maximale participatie mogelijk bij gronden in eigendom. Je maakt eerst een “plan” en nodigt dan pas de architecten uit om een ontwerp te maken waaruit je als raad kiest. Initiatieven liggen bij de Raad. Pas daarna komen de projectontwikkelaars in beeld.  Participatie avant la lettre. 

KLIMAAT 

Verstening (door gebouwen en versteende tuinen) geeft extra hittestress tijdens een hittegolf. De stenen versterken de warmte en houden deze vast tijdens die hittegolven en laten geen water door als het regent, waarbij het riool overbelast wordt. 

De grondwaterstand daalt in droge periodes. Dit is op te vangen door stuwen en vernatting. Uitstoot van fosfaten (door continu bemesten samen met fosfaten uit regenwater) en stikstof heeft invloed op de kwaliteit van grondwater en de biodiversiteit. 

Door verhogen van de grondwaterstand komt er minder stikstof beschikbaar in de natuur. 

Naast de klimaatdoelen is er het doel om ontwikkelingen zowel op stedelijk als op verkeerskundig gebied mogelijk te maken en perspectief te bieden aan de agrarische sector. 

De nieuwe aanpak moet helpen bij het oplossen van deze en andere problemen door per gebied te werken aan een gezonde mix van wonen, werken, boeren en recreëren in de buurt van de overbelaste natuur. 

Hoge prioriteit door veranderingen in het klimaat. Anders hebben we straks nog meer problemen met verzopen gewassen, straten waar het water niet weg kan of gebieden die verdrogen in langere periodes van droogte. 

Doe het voor alle generaties die na ons komen. 

DUURZAAMHEID 

We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van een tijdperk 

Wij maken ons zorgen om onze planeet. Zeker wanneer wij kijken naar onze kinderen en kleinkinderen. 

Wij willen de bevolking voorzien in hun behoeften, zonder de toekomstige generaties de mogelijkheid te ontnemen, om in vergelijkbare mate in hun behoeften te voorzien. 

Duurzaam betekent voor ons producten ontwikkelen, die lang meegaan en natuur en milieu zomin mogelijk belasten. De vervuiling tegengaan zonder uitputting van hulpstoffen. Waardoor er weer harmonie en dus evenwicht ontstaat in ons ecologisch systeem van plant en dier. 

Duurzame ontwikkeling is een proces van maatschappelijke doelbepaling. Dit willen wij bereiken door de CO2- en stikstofuitstoot te verlagen en leefbaarheid te vergroten door gebruik en ontwikkeling van duurzamere materialen. Dit kan bereikt worden door recycling van plastic en door wegwerpplastic te bannen. En ons bewuster te worden van het verpakkingsmateriaal dat aangeboden wordt. Wanneer wij ons afval goed scheiden, kunnen grondstoffen hergebruikt worden. 

Recycling kost energie. Watergebruik vergt soms (chemische) middelen en heeft emissies alvorens een bruikbaar product ontstaat. Dit geldt ook voor biologische grondstoffen. Dit noemen we een circulaire keten. Oud voor nieuw! Waarbij zo min mogelijk emissies vrijkomen en het energiegebruik laag is en waarbij zo min mogelijk vervuiling optreedt. 

Dit komt ten gunste van de biodiversiteit. 

DE SCHROEF 

Bruisend (cultureel) hart van Zundert. Een plaats van ontmoeten. Een soort MFA in het dorp Zundert. 

1.Een thuis voor culturele instellingen en verenigingen 

2.Maatschappelijke partners (KBO/bibliotheek) 

3.Ambtenaren 

4.Sociale domein 

In raadsvoorstel inventarisatie van alle geledingen en een keuze uit toekomstscenario’s. 

Partijen 

Ambtenaren: 40 flexplekken 

Zorg: (sociaaldomein/welzijn) 

Wijkzuster, 

Buurtsportcoach, 

Jongerenwerkers, 

Taalhuis, 

Een loket vraagwijzer. 

Cultuur: (15 verenigingen) 

Bibliotheek: Nog uit te werken!!! 

Ouderen: Helemaal niks voor hen in Zundert, b.v. biljarten. 

Uitgangspunt 

Financiën; huidige subsidies zijn leidend en prijs betaalbaar bij exploitatie. 

DRIESLAG. 

 1. Ambtenaren nieuwe RABO. Krijgen een eigen sectie (vleugel) in de Schroef met eigen ingang. Naast flexplekken behoefte aan vergaderruimte en gespreksruimtes. 
 1. Oude RABO-gebouw verkopen en de rest van de grond in eigen beheer. Dus geen nieuwe bebouwing. Kan later alsnog indien nood aan de man komt. 
 1. JeeKaaCee gebouw: 
  Met Stokperdje een prestatie overeenkomst. Met mogelijkheid de sociale poot erin onder te brengen. Lijkt ons ook geschikter voor de kwetsbare mensen 

DE SCHROEF ALS CULTUURHUIS 

Belang voor een goed vestigingsklimaat!!! 

Bij persconferenties wordt de bibliotheek als essentieel beschouwd en mag in periode van totale lockdown openblijven. 

De bibliotheek moderne versie, zoals genoemd in het nieuwe regeerakkoord van dit nieuwe kabinet is nog niet uitgekristalliseerd. In de visie van OPZ moet een bibliotheek: 

1. Over boeken, kennis, taal en informatie gaan, 

2. Een info hotspot zijn, 

3. Naast een werkplek zijn, ook een plaats waarbij mensen op een speelse manier kennis kunnen maken met moderne technieken. Vlog- en Blog-studio (een greenscreen). Maar ook Virtuel reality en dat soort dingen. 

De fysieke aanwezigheid van boeken is minder relevant. 

Immers boeken zijn nu online te bestellen evenals die van het gesproken woord. Doormiddel van een soort Netflix-menu, waarin boeken afgebeeld zijn met recensies en korte inhoud van het boek, lettergrootte, aantal pagina’s,etc. 

Het probleem blijft wel het democratisch gehalte van deze beslissingsmethodiek. HOE OM TE GAAN MET DE MINDER ONDERLEGDE DIGITALE INWONER. 

Leestafel en ruimte voor computers om vaardigheden te ontwikkelen en eventueel contacten met de overheid te leggen. 

Toenemende mate behoefte naar studieruimte (vaak is er geen rustige studieplek thuis) en ontmoetingsplaatsen voor boekenclubs en mogelijkheid om schrijvers uit de nodigen. 

Grofmazige indeling. B.v. begane grond, 

 1. Ontmoetingsruimte met horeca (met beperkte kaart). 

Koffie-automaat alleen op afdelingen, waar koffie contact relevant is. 

 1. Bibliotheek, 

c) theaterzaal met podium en opklapbare tribunes, 

d) KBO-ruimte. 

Afwegingen: 

 1. Stapelen om zo veel mogelijk huur binnen te krijgen, 
 1. Interactief en reciprook uitgebalanceerde gebruikersruimten, 
  Overdag gebruik: Rust en gemoedelijkheid 
  ’S avonds: Bruisend.